начин

 • 97начинить — I C/A гл см. Приложение II (починить в каком н. количестве) начиню/ начи/нишь начи/нят начи/ненный A/A пр; 246, 253 см …

  Словарь ударений русского языка

 • 98американизам — 1. американска јазична особеност на англискиот јазик, 2. израз преземен од американскиот јазик, 3. обичај, менталитет, начин на работа и сл својствен на Американците, 4. имитирање на американскиот начин на живеење …

  Macedonian dictionary

 • 99волтеризам — 1. филозофија и начин на мислење на францускиот филозоф Волтер (1694 1778) 2. фриволен, епикурејски начин на мислење, како кај Волтер волтеријанизам …

  Macedonian dictionary

 • 100гратен — (фр. gratin) кул. 1. начин на готвење јадење со потпечување за да се фати коричка на горната површина 2. јадење зготвено на таков начин …

  Macedonian dictionary

 • 101гротеска — (фр. grotesque) 1. претставување на луѓе, животни или предмети на груб или неприродно комичен начин 2. ум. класичен орнаментален растителен мотив, дополнет со животински и човечки ликови и со декоративни ситници стилизирани во целост 3. лит.… …

  Macedonian dictionary

 • 102диета — (лат. diaeta начин на живеење) 1. уреден начин на живеење (во однос на храната, пијалаците, спиењето и одморањето) 2. негување на здравјето, особено во поглед на исхраната што ќе ја препише лекар за таа цел 3. исхрана на болен човек. (лат. dies… …

  Macedonian dictionary

 • 103жанр — (фр. genre) 1. род, вид (обично во книжевноста и уметноста) 2. начин на изработка, стил, манир 3. слик. начин на претставување на сцени од секојдневниот живот …

  Macedonian dictionary

 • 104локуција — (лат. locutio) начин на зборување, начин на изразување, израз, изговор, говор …

  Macedonian dictionary

 • 105метод — (грч. methodos) 1. начин на планско научно испитување, начин на кој се врши некоја работа 2. методичност, систем, ред 3. обичај, вообичаена постапка …

  Macedonian dictionary

 • 106методизам — (грч. methodos) строгост утврден начин на проучување и изведување на настава особено: учење и начин на живеење на методистите …

  Macedonian dictionary

 • 107модус — (лат. modus) 1. облик, вид, појава, подвид 2. начин, поредок 3. начин на создавање, случување или мислење …

  Macedonian dictionary

 • 108модус процеденди — (лат. modus procedendi) начин на постапување, постапка 4. лог. еден од видовите на силогистичко изведување на заклучок 5. прав. начин на стекнување на некое право (на пр., на сопствеништво со предавање на нешто в рака) 6. во средниот век: вид тон …

  Macedonian dictionary

 • 109неокубизам — (грч. neos, лат. cubus коцка) правец во уметноста што настанал непосредно од кубизмот, како обид да се оживее замреното кубистичко сликарство и да се осовремени на еден нов начин (кубистичката интерпретација не ја нарушува неговата природна… …

  Macedonian dictionary

 • 110пермисив — (лат. permissio) линг. допустен начин, начин на допуштање …

  Macedonian dictionary

 • 111преседе — (фр. procede) 1. начин, метод на работа, начин на постапување 2. однесување …

  Macedonian dictionary

 • 112тон — (грч. tonos) 1. звук што настанува со правилно треперење на звучни тела, т. е. како резултат на треперења што се повторуваат рамномерно во единица време јачината на тонот зависи од амплитудата на треперењата, т. е. од најголемото оддалечување на… …

  Macedonian dictionary